Folkehelsetesten: Slik skårer partiene på hvert punkt

Denne saken gir deg detaljene i Aktivitetsalliansens folkehelsetest med resultater og kommentarer for hvert av de 8 områdene som er testet. Dersom du er mer interessert i helhetsvurderingen av hvert parti klikk HER.

1. Satsing på fysisk aktivitet og sunt kosthold i skolen:

Derfor er dette området viktig: En mer aktiv barndom og tidlig kunnskap om fysisk aktivitet og sunt kosthold øker sjansen for å etablere sunne vaner som varer. Flere «piloter» på f.eks. Sylling skole, viser hvordan det er mulig å utjevne sosiale forskjeller og bedre forutsetningene for teoretisk læring gjennom mer fysisk aktivitet på timeplanen, uteskole, aktiviteter som pedagogisk virkemiddel, lengre aktive friminutter og samarbeid med lokallag og foreninger.

Generelt inntrykk av programmene: Fysisk aktivitet i skolen er et tema alle partier unntatt Frp er opptatt av. Men det varierer noe i hvor stor grad partiene har forpliktende formuleringer. Det er færre partier som har tatt opp problemstillingen med sunt kosthold i skolen. Vår vurdering i testen baserer seg på at man må ha virkemidler for å gjøre noe med problemstillingen, derfor har de partier som går inn for sunne skolemåltider og frukt fått bedre skår en de som kun snakker om holdninger.

Aktivitetsalliansens terningkast og kommentarer til dette punktet:

 Ap: 5

 • Innføre daglig fysisk aktivitet i skolen
 • Gjeninnføre skolefrukt i ungdomsskolen
 • Tilby alle barn et enkelt skolemåltid hver dag gjennom et spleiselag mellom staten, kommuner og frivillige betalingsordninger for foresatte.
 • Arbeidet for a fremme et sunt kosthold basert på kostrådene er viktig for a styrke folkehelse (barn og unge).

Kommentar: Daglig fysisk aktivitet, frukt i ungdomsskolen, skolemåltid og jobbe for sunt kosthold.

Frp: 2

 • Stimulere til økt fysisk aktivitet i skolen

Kommentar: Svært vag formulering.

Høyre: 3

 • Ha mer fysisk aktivitet i skolen og bidra til å spre gode eksempler fra skoler og kommuner.
 • Ha bedre tilrettelegging for sunne måltidsvaner i skolen og bidra til å spre gode erfaringer med måltids- og kostholdsarbeid i skoler og kommuner.

Kommentar: Gode intensjoner, men ingen konkrete forslag, kun ønske om å spre erfaringer og eksempler mellom skoler og kommuner.

Krf: 3

 • KrF ønsker å innføre en time fysisk aktivitet hver dag i skolen og ta i bruk lokalmiljø og natur som læringsarena.

Kommentar: Bra ang. fysisk aktivitet, men mangelfullt om kosthold.

MDG: 3

 • Samtidig må det legges til rette for minst en time fysisk aktivitet daglig, noe som kan oppnås gjennom varierte arbeidsmåter.

Kommentar: Fint om fysisk aktivitet, men ingen ting om kosthold.

Sp: 5

 • At alle elever får én times fysisk aktivitet hver dag.
 • Gjeninnføre skolefruktordningen.
 • Innføre et sunt skolemåltid for elever i grunnskolen som utformes i samarbeid mellom hjem, skole og kommune. Det skal kunne kreves egenandel.

Kommentar: En times daglig fysisk aktivitet, skolefrukt-ordning og sunt skolemåltid i grunnskolen.

Sv: 6

 • Ha mer fysisk aktivitet. Lek og bevegelse fremmer læring, trivsel og god folkehelse. SV vil innføre minimum en time fysisk aktivitet per dag for alle.
 • Innføre gratis og sunn skolemat. Næring er viktig for læring. Alle elever trenger sunn mat for å få energi og konsentrasjon i skoledagen. SV vil innføre gratis, sunn skolemat for alle.

Kommentar: Konkrete lovnader både om 1 time fysisk aktivitet og sunt gratis skolemåltid.

Venstre: 3

 • Legge til rette for økt fysisk aktivitet i grunnskolen i flere fag enn kroppsøving og mer mental trening i skolen.
 • Tilrettelegge for forsøk med skolemåltid i grunnskolen.

Kommentar: Gode intensjoner, men lite konkret om fysisk aktivitet. Kun prøveprosjekt for skolemåltid. Nevner ikke sunn mat.

Les mer: Helhetsvurderingen med totalresultat for hvert parti

 

2. Gang- og sykkelveiutbygging:

Derfor er dette viktig: Sykling og gåing er de viktigste hverdagsaktivitetene våre, men vi trenger flere sykkelveier, gangveier og turstier som gjør det lettere, tryggere og mer motiverende å være aktiv til og fra skole og jobb eller å komme seg ut på kvelden. Det må bli enklere å la bilen stå.

Generelt inntrykk av programmene: På dette området har alle partiene formuleringer om at de ønsker mer satsing på gang- og sykkelstier, men det er stor forskjell i konkretiseringsgrad. På dette området vurderer vi at Venstre leverer best og får en sekser, tett fulgt av MdG som får en femmer.

Ap: 3

 • Arbeiderpartiet vil investere mer i sykkel- og gangstier
 • Øke innsatsen for a trygge de myke trafikantene ved a satse på gang- og sykkeltiltak, forebyggende arbeid og forskning.

Kommentar: Gode intensjoner, men ingen konkretisering av å «investere mer».

Frp: 2

 • Gang- og sykkelveier gir god trafikksikkerhetsgevinst og prioriteres utbygget.
 • Utbygging av gang- og sykkelveier langs skoleveier må prioriteres.

Kommentar: Gode intensjoner, men ingen konkretisering av «prioriteres».

Høyre: 2

 • Stimulere til økt utbygging av sammenhengende traseer for sykkel og gange i byer og tettsteder.

Kommentar: Gode intensjoner, men lover kun å «stimulere til økt utbygging» – uten å si hva det betyr.

Krf: 4

 • KrF vil legge til rette for vesentlig mer bruk av sykkel, og den statlige belønningsordningen for gang- og sykkelveier må styrkes. Gang- og sykkelveier bør planlegges parallelt med planleggingen av nye veiprosjekter. Regelverket i byggeforskriften må forenkles slik at det blir enklere å bygge gang- og sykkelveier utenfor tettbygde strøk.

Kommentar: Flere konkrete forslag til å få fart på utbyggingen av gang- og sykkelveier.

MDG: 5

 • Doble sykkelandelen i løpet av fire år.
 • Gjennomføre en storstilt utbygging av gang- og sykkelveier.
 • At staten skal fullfinansiere sammenhengende ekspressykkelveier i byer og byregioner.
 • Trappe opp bevilgninger til drift og vedlikehold av gang- og sykkelveier.
 • Bygge sykkelhotell på alle store jernbanestasjoner.
 • Samordne bysykkelordningene nasjonalt slik at folk kan bruke bysykkel i den byen de besøker.
 • Innføre momsfritak på el-sykler og legge til rette for flere ladepunkter for el-sykkel.

Kommentar: Lovnad om dobling av sykkelandel, flere gode sykkelforslag, men mangler konkrete lovnader om bevilgninger på en del punkter.

Sp: 3

 • Det må innføres en differensiert standard på gang og sykkelveier tilpasset det øvrige trafikkbildet.
 • Øke satsingen på gang- og sykkelveg både i byer, tettsteder og langs skolevei.

Kommentar: Gode intensjoner, men ikke konkret på hva «øke innsatsen» betyr.

Sv: 4

 • Prioritere syklende og gående foran bilen. I areal- og transportplanlegging skal myke trafikanter prioriteres først.
 • Vi vil ha økt utbygging og vedlikehold av sammenhengende og adskilte gang- og sykkelveier.
 • Vi vil forenkle vikepliktsreglene for sykkel og belønne kommuner som satser på sykkel.

Kommentar: Vil øke sykkelvegutbyggingen, men tallfester ikke.

Venstre: 6

 • Innføre en egen statlig belønningsordning for utbygging av gang- og sykkelveinett der kommunale satsinger utløser statlige midler.
 • Minimum doble de statlige bevilgningene til bygging av sykkelveier.
 • Satse langsiktig på utbygging av sammenhengende gang- og sykkelveinett.
 • Bygge gang- og sykkelveier langs riksveiene.

Kommentar: Konkrete forslag om økninger i bevilgningene og klar prioritering av sykkel.

Les mer: Helhetsvurderingen med totalresultat for hvert parti

3. Bruk av reguleringsplaner:

– som kan se til at ingen bor lenger enn 500 meter fra en gangvei eller turvei.

Derfor er dette viktig: De enkleste turene å ta er de som starter i nærheten av der man bor. Derfor må reguleringsplanene se til at ingen bor lenger enn 500 meter fra nærmeste gangvei eller turvei. 9 av 10 nordmenn ønsker å gå en kveldstur, dersom de skulle bevege seg mer i hverdagen.

Generelt inntrykk av programmene: På dette området er det mest gode intensjoner, men få konkrete forslag. Arbeiderpartiet og Venstre får en toer for i det hele tatt å ha aktive formuleringer om temaet. Det samme får SV for å ønske at det offentlige skal ta ansvar for å legge til rette for tilgang til naturen og SP for at de vil ha en nasjonal satsing på økt fysisk aktivitet.

Ap: 2

 • Bidra til at befolkningen i områder med stor boligbygging får kort vei til grøntarealer

Kommentar: Ønsker kort vei til grøntarealer, uten å konkretisere.

Frp: 1

 • Det er et stort gap mellom tilgjengelige ressurser og behov for arenaer, noe som virker negativt på folkehelsesatsingen, og som begrenser rekrutteringen til idrettsaktiviteter.

Kommentar: Gode intensjoner om tilgjengelighet, men ingen forslag.

Høyre:

Ingen relevante formuleringer

Krf: 1

 • Det bør legges frem en nasjonal handlingsplan med sikte på å styrke det samlede friluftslivsarbeidet og friluftslivets rolle i folkehelsearbeidet.
 • Arbeidet med handlingsplanen bør skje i nært samarbeid med de sentrale friluftslivsorganisasjonene.

Kommentar: Dette forslaget er utenfor testen. Men de gode intensjoner om friluftslivets rolle i folkehelsearbeidet, gir ett ekstrapoeng.

MDG: 1

 • Innføre en nærnaturlov for varig å verne områder for friluftsliv og naturopplevelser der folk bor.

Kommentar: Dette forslaget er utenfor testen. Men vi velger å tolke forslaget slik at MdG ønsker å legge til rette for økt friluftslivs og aktivitet, så de får ett ekstrapoeng.

Sp: 2

 • SP vil ha en nasjonal satsing på økt fysisk aktivitet

Kommentar: Dette forslaget er utenfor testen. Men dette et tiltak i kjernen av det vi ønsker å oppnå, derfor får SP 2 ekstra poeng.

Sv: 2

 • Friluftsliv er bra for folkehelsa og det offentlige må legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha god tilgang til naturen.
 • Norges stier, turveier og gang- og sykkelveier skal rustes opp.

Kommentar: Ruste opp turveier mv., legge til rette for folks tilgang på naturen.

Venstre: 2

 • Legge til rette for fysisk aktivitet i nærmiljø og boligområder

Kommentar: Gode intensjoner, men uten konkrete forslag.

Les mer: Helhetsvurderingen med totalresultat for hvert parti

4. Tilrettelegging for aktiv arkitektur og design

– som gjør det lettere å være naturlig aktiv i hverdagen

Derfor er dette viktig: I dag er det lettere å finne heisen enn trappen og mer naturlig å sitte stille enn å stå eller gå i møter med andre. Aktivitetsinspirert design og arkitektur kan gi en utforming av bygg og fellesarealer som innbyr til naturlig aktivitet, ved at vi står, går og bruker kroppen mer – der vi er – eller dit vi skal.

Generelt inntrykk av programmene: Dette er dessverre et område uten særlig mange konkrete formuleringer om det vi etterspør. Men vi har gitt flere partier 2 poeng for å være opptatt av lignende problemstillinger.

Ap: 2

 • Legge til rette for universell tilgjengelighet og etablering av naturstier, turveier og møteplasser.
 • Legge til rette for attraktive, grønne aktivitetsområder i alle bomiljøer.

Kommentar: Gode intensjoner, men lite konkret om virkemidler.

Frp:

Ingen relevante formuleringer

Høyre:

Ingen relevante formuleringer

Krf:

Ingen relevante formuleringer

MDG: 2

 • Legge til rette for økt bruk av naturen på offentlige institusjoner som skoler og omsorgs­sentre ved å gjøre uteområder egnet for aktivitet og naturopplevelser.

Kommentar: Gode intensjoner, men lite konkret om virkemidler.

Sp: 3

 • Utbygging av lavterskeltilbud som er utenom den organiserte idretten, som utbygging av turløyper, ballbinger, og andre nærmiljøanlegg, er en viktig del av den helhetlige idretts- og friluftslivspolitikken.

Kommentar: Gode intensjoner, noen gode forslag, men kan bli mer konkret om virkemidler.

Sv: 2

 • Parker og turområder må oppgraderes med aktivitetsmuligheter, som for eksempel klatrevegger, treningsapparater, isbaner og liknende.

Kommentar: Gode intensjoner, men lite konkret om virkemidler.

Venstre:

Ingen relevante formuleringer

Les mer: Helhetsvurderingen med totalresultat for hvert parti

5. Fjerning av skatt på trening

Derfor er dette viktig: De som velger sunt bør premieres, ikke straffes. La ansatte slippe å skatte av aktivitetstilbud betalt av arbeidsgiver, slik man gjør det i Sverige.

Generelt inntrykk av programmene: På dette området er det i år, som for fire år siden, kun KrF som har formuleringer. Til gjengjeld har de forbedret sine formuleringer og får full pott for å gå inn for skattefritak også for trening som foregår utenfor bedriftenes egne lokaler.

Ap:

Ingen relevante formuleringer

Frp:

Ingen relevante formuleringer

Høyre:

Ingen relevante formuleringer

Krf: 6

 • Legge om skattefritaket for trening i arbeidstiden slik at også trening utenfor bedriftens eget lokale blir omfattet av ordningen.

Kommentar: Eneste parti som leverer på dette området.

MDG:

Ingen relevante formuleringer

Sp:

Ingen relevante formuleringer

Sv:

Ingen relevante formuleringer

Venstre:

Ingen relevante formuleringer

Les mer: Helhetsvurderingen med totalresultat for hvert parti

6. Tilgang til utstyr:

Derfor er dette viktig: Barn og unge bør få tilgang til å låne utstyr til aktiviteter de vil prøve ut, eller dersom de ikke har mulighet til å skaffe nødvendig utstyr selv. Derfor bør det satses mer på utstyrssentraler i nærmiljøet, der utstyr kan lånes eller leies svært billig.

Generelt inntrykk av programmene: Det er tre partier som sier noe om tilgang på utstyr og utlånsordninger. SV har de mest forpliktende formuleringene, fulgt av Arbeiderpartiet og MdG.

Ap: 4

 • Arbeide for ordninger med gratis utlån av utstyr og bruk av anlegg (Idrettkap.)

Kommentar: Arbeide for utlånsordninger.

Frp:

Ingen relevante formuleringer

Høyre:

Ingen relevante formuleringer

Krf:

Ingen relevante formuleringer

MDG: 3

 • Øke støtten til organisasjoner og kommuner som driver med dele- og utlånsordninger av hytter, frilufts- og idrettsutstyr.

Kommentar: God intensjon, men kun indirekte virkemidler.

Sp:

Ingen relevante formuleringer

Sv: 5

 • SV vil at alle kommuner skal ha en ordning for gratis utlån av turutstyr, i kommunal eller frivillig regi.

Kommentar: SV ønsker å innføre utlånsordningen i allekommuner, får trekk for at de kun nevner turutstyr.

Venstre:

Ingen relevante formuleringer

Les mer: Helhetsvurderingen med totalresultat for hvert parti

7. Aktivitet som medisin:

Derfor er dette viktig: Dersom fysisk aktivitet hadde kommet i pilleform ville alle leger ha skrevet det ut til pasientene sine. Så positive og sterke er nemlig effektene av å bevege seg, og i mange tilfeller vil fysisk aktivitet være et godt alternativ til medikamenter. Likevel undervises det knapt i Aktivitet som medisin på medisinstudiet, og kun en av tre pasienter opplever at fastlegen snakker om fysisk aktivitet. Politikerne må engasjere seg for å endre på dette.

Generelt inntrykk av programmene: Venstre er det eneste partiet som er direkte opptatt av dette. De får en sterk firer for sine formuleringer, men får trekk for ikke ha med noe om å ta Aktivitet som medisin inn i medisinstudiet. Vi har elles valgt å legge godviljen til. Det betyr at Høyre og MdG har fått terningkast to, mens SV og Frp har fått en ener på terningen.

Ap:

Ingen relevante formuleringer

Frp: 1

 • Et differensiert tilbud er avgjørende for å redusere bruk av tvang og tung medisinering i psykiatrien.

Kommentar: Er inne på at medisiner ikke er løsningen på alt

Høyre: 2

 • Gjøre det enklere for folk å ta gode helse- og livsstilsvalg i hverdagen.

Kommentar: Gode intensjoner om helse- og livstilsvalg

Krf:

Ingen relevante formuleringer

MDG: 2

 • De Grønne vil prioritere forebygging fremfor reparasjon på alle områder i politikken, også når det gjelder helse.

Kommentar: Gode intensjoner om forebygging.

Sp:

Ingen relevante formuleringer

Sv: 1

 • Sette inn forebyggende tiltak mot livsstilssykdommer som diabetes og fedme.

Kommentar: Ønsker forebygging av livsstilssykdommer.

Venstre: 4

 • Venstre vil utvide ordningen med grønn resept/frisklivsresept til å omfatte tiltak for å få flere i fysisk aktivitet i forebygging og behandling av pasienter.
 • Innrette fastlegeordningen slik at legekontorene i større grad kan drive forebyggende helsearbeid.

Kommentar: Eneste parti som har klare formuleringer om grønne resepter og fysisk aktivitet som alternativ til medisin. Får trekk for ikke å foreslå endringer i medisinstudiet.

Les mer: Helhetsvurderingen med totalresultat for hvert parti

8. Folkehelsevurdering av vedtak – så man velger det sunneste alternativet:

Derfor er dette viktig: Helsedirektoratet har tidligere beregnet gevinsten ved å få inaktive og lite aktive til å bli aktive, til 239 milliarder årlig for samfunnet. Et viktig grep for å prioritere forbyggende helsepolitikk vil være å folkehelseteste konsekvensen av forslag før de vedtas, slik man vurderer miljøeffekter i dag. Det vil kunne øke forståelsen av folkehelse og gi en sunnere politikk.

På dette området er det ingen partier som leverer – derav ingen punkter – null poeng.

Les også: Aktivitetsalliansens 10 tips til politikerne før valget

Én kommentar til “Folkehelsetesten: Slik skårer partiene på hvert punkt”

Det er stengt for kommentarer.