Innspill fra Aktivitetsalliansen om fysisk aktivitet i skolen

Stortinget har tidligere vedtatt at man ønsker at alle elever skal få 1 time fysisk aktivitet hver dag på skolen. Nå vil Regjeringen reversere forslaget.

I statsbudsjettforslaget for 2019 argumenteres det mot at dette skal innføres. I en tid der barn og unge er stadig mer inaktive, mener Aktivitetsalliansen det er svært viktig at Stortinget står fast på ønsket om 1 daglig time med fysisk aktivitet.

Regjeringens forslag:

I vedtak nr. 106, 7. desember 2017, gjort i under behandlingen av Dokument 8:8 S (2017–2018) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Åslaug Sem-Jacobsen og Marit Knutsdatter Strand om å innføre en ordning som sikrer elever på 1.–10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag, jf. Innst. 51 S (2017–2018), heter det:

«Stortinget ber regjeringen fremme sak for Stortinget om en ordning som sikrer elever på 1.–10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timeantall.»

Regjeringen ønsker ikke å innføre en slik ny obligatorisk ordning i skolen med fysisk aktivitet. Departementet anbefaler at det framover heller blir satsa på frivillige tiltak, erfaringsspreiing, dokumentasjon og forsvarlig evaluering av det som skjer ute i skolen. Departementet mener ellers at det er viktig å vurdere andre sider ved skolehverdagen til elevene som gjør at det bli unødig lite fysisk aktivitet, for eksempel i friminuttene.

Aktivitetsalliansens innspill:

Nyere forskning viser at fysisk aktivitet motvirker depresjon og bidrar positivt til konsentrasjon, hukommelse og kreativitet. Det å bevege seg forebygger stress og utbrenthet, og er noe av det beste man kan gjøre for god hjernehelse, mental kapasitet og psykisk helse (Hjelle, 2018).

Fra før vet vi at de som er fysisk aktive lever lenger, er friskere og takler sykdom og motgang bedre. En inaktiv person kan få drøyt åtte ekstra leveår med god helse ved å gå fra å være inaktiv til moderat aktiv. Dersom alle fulgte anbefalingene om 30 min fysisk aktivitet om dagen ville dette gi en samfunnsøkonomisk velferdsgevinst på 239 milliarder kroner, ifølge en beregning fra Helsedirektoratet (2014).

Kun 3 av 10 oppfyller myndighetens anbefalinger om minst 150 minutter moderat fysisk aktivitet pr uke. 15-årige gutter bruker for eksempel 70 % av sin våkne tid i ro, mer enn det eldre gjør.

Et internasjonalt mål, som også er adoptert av helse- og omsorgsdepartementet i arbeidet med den nye handlingsplanen, er å redusere fysisk inaktivitet med 10 % innen 2025.

En fersk oversiktsartikkel fra Lancet Global Health (2018) over 358 befolkningsbaserte undersøkelser konkluderer imidlertid med at dette globale målet ikke vil bli nådd med dagens situasjon og etterlyser politikk som øker befolkningens aktivitetsnivå («needs to be prioritized and scaled up urgently»). Det er all grunn til å tro at denne konklusjonen også gjelder for Norge.

Se video fra høringen her:

Video fra stortingshøringen

Spørsmål fra komiteen til Aktivitetsalliansen:

Spørsmål fra komiteen til Aktivitetsalliansen