Ny folkehelsemelding – et steg i riktig retning

Det er flere spor av Aktivitetsalliansens hjertesaker i den nye folkehelsemeldingen som ble lagt frem fredag 5. april, men den kunne godt vært sprekere og mer konkret. Fysisk aktivitet i skolen, bruk av teknologi og tilrettelegging av arealer for naturlig aktivitet er noen av sakene som gis oppmerksomhet.

Aktivitetsalliansen har i hele høst arbeidet med flere aktører for innføring av én times fysisk aktivitet i skolen. Dette punktet ble foreslått fjernet i statsbudsjettet, men tatt inn igjen etter stort press fra en rekke folkehelseaktører.

– Vi glad for at Stortingets vedtak om en times fysisk aktivitet hver dag nå endelig blir en del av Regjeringens politikk. Det passer jo forøvrig godt til folkehelseministerens  betoning av å starte tidlig med sunne vaner, sier Lars Erik Mørk, talsperson for Aktivitetsalliansen.

Det fremkommer av den nye folkehelsemeldingen at Regjeringen er positiv til mer fysisk aktivitet i skolen så lenge det er metodefrihet og innenfor dagens timeantall. – Dette var «forliket» fra høsten statsbudsjettforhandlinger, og vi er fornøyd med denne presiseringen, sier Mørk.

Han påpeker imidlertid at Regjeringen er noe vag i sine formuleringer og etterlyser mer tydelighet fremover: – Regjeringen gir seg selv en forsiktig utsettelse ved å vente med konkrete handlinger til de har vurdert evalueringen av et forskningsprosjekt om mer tid til fysisk aktivitet i skolen.  Etter vår mening vet vi mer enn nok til å handle nå, men dette spenner jo bare forventningene til de tiltakene som må komme, sier han.

Mer satsing på digital teknologi

Folkehelsemeldingen løfter frem at digital teknologi kan bidra til å øke fysisk aktivitet i befolkningen:

Samhandling med mellom anna innovasjons- og teknologimiljøa, media og andre aktørar er aktuelt for å mobilisere og stimulere til auka fysisk aktivitet blant innbyggjarane. Ein tek sikte på å byggje partnarskap for utvikling av nye løysingar, tenester og produkt, og ein vil setje i gang arbeidet med ei tverrfagleg innovasjonsplattform for å mobilisere fleire og utløyse ressursar (Meld. St. 19 (2018-2019, side 119).

Regjeringen løfter imidlertid ikke frem konkrete eksempler på hva slags type digitale teknologi som kan være aktuelt. – Her hadde vi forventet mer, men det kan være Regjeringen vil vente til handlingsplanen for fysisk aktivitet blir lansert i høst, sier Mørk.

Aktivitetsalliansen har spilt inn flere eksempler på hvordan såkalte wearables (aktivitetsmåler) kan brukes i denne sammenhengen, både i oppfølgingen fra fastlegen som foreskriver fysisk aktivitet som medisin – og i spill, som for eksempel med å lansere Statens Aktivitetslotteri, hvor man kan vinne pengepremier i bytte mot registrert aktivitet.

Fysisk aktivitet – viktig for en bedre folkehelse

En tematikk som vies mye oppmerksomhet i meldingen, er psykisk helse gjennom ensomhet, depresjon, utenforskap og sosiale forskjeller.

«Psykisk helse som ein del av folkehelsepolitikken inneber å rette merksemda mot forhold som påverkar den psykiske helsa i befolkninga. Det gjeld levekår, barnehage, skule og skulemiljø, arbeid og arbeidsmiljø, frivillig deltaking og forhold i nærmiljøet» trekkes frem på side 17.

– Det fremkommer forsåvidt at fysisk aktivitet gir en positiv effekt på den psykiske helsen, men dette vektlegges for lite i forhold til den dokumenterte effekten. Dette er et viktig, men svært underkommunisert område , sier Mørk.

Folkehelsemeldingen tar for seg mange gode satsingområder, men ett viktig  område glimrer med sitt fravær; Aktivitet som medisin. – Nå har vi bare lest raskt gjennom meldingen, men det er skuffende å ikke se noe om fastlegenes rolle for bruk av fysisk aktivitet i forebygging og behandling, når behovet er så godt dokumentert, sier Mørk.

Ny handlingsplan i høst

Det kommer ny handlingsplan for fysisk aktivitet høsten 2019, og Aktivitetsalliansen har store forventninger til konkrete tiltak i denne.   – Vi hadde håpet at Regjeringen ville være mer konkret i folkehelsemeldingen, men vi forstår at de ikke vil forskuttere høstens handlingsplan, avslutter Lars Erik Mørk i Aktivitetsalliansen.