Vi ønsker uteskolen velkommen

Med et økt fokus på folkehelse og livsmestring i skolen vil flere skoler neste år gjennomføre undervisningen utendørs mens elevene er fysisk aktive. Det mener vi er riktig vei å gå.

-Vi i Aktivitetsalliansen heier på alle som bidrar til å bedre folkehelsen i Norge, og vi er glade for at den nye læreplanen er tydelig på dette punktet. Aktivitetsalliansen har jobbet målrettet mot mer aktivitet i skolen i flere år, og er glade for å se at dette blir et gjennomgående tema for skolen i årene som kommer. Det er forsket mye på hvilken effekten hjernen har av å være ute i naturen, og med tanke på livsmestring og læring er dette midt i blinken, sier talsmann for Aktivitetsalliansen, Lars Erik Mørk.

I 2020 kommer nye læreplaner for grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående skole. Læreplanene var på høring denne våren, og en endelig læreplan vedtas av Kunnskapsdepartementet i løpet av senhøsten 2019. Etter å ha fått inn over 7000 innspill etter høringen, anbefaler nå Utdanningsdirektoratet at skolen skal ha mer praksis ute i naturen.

Elevene blir vinnerne

Den nye læreplanen bærer preg av et mer praktisk fokus enn den gamle læreplanen, som er fra 2006. Noen av de teoretiske fagene som til nå har vært preget av en akademisk tilnæring, skal erstattes med en mer praktisk måte å tilegne seg kunnskapen på. Et eksempel er læremålet for engelsk, hvor det i forslag til ny læreplan er et tydeligere fokus på engelsk som arbeidsspråk og som kommunikasjon mellom mennesker som ikke har engelsk som morsmål. To av punktene som ble skrevet inn i forslaget for engelsk er blant annet at folkehelse og livsmestring skal inkluderes i engelskundervisningen.

Les mer om forslaget til ny læreplan for engelsk her (åpnes i ny fane).

Mer aktivitet – mindre idrett

Et annet fag som får en etterlengtet revidering, er kroppsøvning. Også her legger utkastet til ny læreplan for faget ekstra vekt på livsstil og helsefremmende aktiviteter, på bekostning av idrettsfokuset som i stor grad har preget faget til nå. Dette innebærer blant annet at lærerne skal vektlegge mer lek og øving, og mindre idrett og prestasjon enn i dag.

Les mer om forslaget til ny læreplan for kroppsøvning her (åpnes i ny fane).

Lettere å nå målet om én times fysisk aktivitet i løpet av skoledagen

-For oss er det tydelig at den nye læreplanen har hatt som mål å gjøre det enklere å implementere endringen om én times fysisk aktivitet i skolehverdagen, som har vært gjenstand for kraftig debatt det siste året. Vi er opptatt av lærernes metodefrihet, og med denne læreplanen er det åpenbart at det blir lettere å både nå det fysisk målet om aktivitet, samtidig som man kan ha et fornuftig, pedagogisk opplegg for barna. Det å være være fysisk aktiv skal ikke gå på bekostning av undervisningen, og der viser man at man har tatt innspillene fra Aktivitetsalliansen på alvor og laget en skisse som i stor grad klarer å balansere denne utfordringen. Vi ser frem til Kunnskapsdepartementes endelige vedtak rundt den nye læreplanen, og ser frem til en læreplan som kommer alle elever til gode, avslutter Mørk.